×

БУЛНОРМ ЕООД служба по трудова медицина

Описание на фирмата

Екип от висококвалифицирани специалисти, събрани с цел облекчаване дейността на работодателите при осъществяване на фирмена политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите и спазване на българското законодателство. За осъществяване на част от дейността службата ползва услугите на външни организации (лаборатории, медицински центрове) и специалисти. Извършваме годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на ЗЗБУТ Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина - ДВ. бр.14/2008 г. чрез: Провеждане на здравен мониторинг. Изготвяне на цялостна документация по ЗБУТ Извършване и документиране на Оценка на риска за здравето на работещите. Извършване на обучения по безопасност и здраве при работа. Трудово правни консултации.

Пощенски код: 4000

Град: Пловдив

Улица: ул.Иван Вазов 40

ЕИК: 201910618

E-mail адрес : bulnorm@abv.bg

Уеб сайт: http://стм-булнорм.eu/

Телефонен номер: Покажи